Data

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne Warunki Rezerwacji Apartamentów Dla Klientów Indywidualnych w Apartpark Baltic Home

Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji,
płatności za rezerwację oraz ważności rezerwacji.

1. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
a) wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie
internetowej oraz przesłanie go do recepcji w formie elektronicznej;
b) przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem
poleconym, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail);
c) telefoniczne zamówienie pobytu;
d) osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji.

Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, recepcja Baltic Home
w ciągu 48 godzin prześle na wskazany przez Państwa adres lub numer
faksu potwierdzenie rezerwacji (z wyjątkiem przypadku opisanego w
pkt. d powyżej), który winno zostać podpisany oraz odesłany zwrotnie.
Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie firmę
rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w
wysokości 40% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciągu 3
dni roboczych. Pozostałą kwotę należy uiścić w dniu przyjazdu. Zadatek
o którym mowa powyżej, winien być uiszczony na rzecz apartamentu w
formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty
kredytowej za pisemną zgodą Gościa. Zadatek winien być
wpłacony w terminie określonym na przesłanym Państwu potwierdzeniu
rezerwacji.

Płatność jest rozliczona rachunkiem zwykłym [paragon] lub fakturą vat.
Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku
bankowego ApartPark Baltichome S.C.

Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego ApartPark
Baltichome S.C.
Konto bankowe: ………………………………………………………………….
SWIFT: ………………………………….
IBAN: PL ………………………………………………………………….

Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty
zadatku w określonym powyżej terminie, bądź braku środków na karcie
kredytowej. Przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty zadatku może
spowodować anulowanie wstępnej rezerwacji.

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem ApartPark Baltichome S.C.
okres rozliczeniowy wynosi 7 dni, co oznacza że każdy Gość
przebywający w apartamencie powyżej 7 dni jest zobowiązany do uiszczenia
należności za wykorzystany pobyt i usługi w terminie 7 dni od daty
rozpoczęcia pobytu.

ApartPark Baltichome S.C. zastrzega sobie, w uzasadnionych
przypadkach, prawo do wystąpienia z prośbą do Gościa
o podwyższenie wysokości zabezpieczenia kredytowego na Jego karcie
kredytowej lub o wcześniejsze uiszczenie należności za usługi noclegowe.
Korzystanie z dodatkowych świadczeń apartamentowych na zasadach „kredyt
Hotel” (rachunek na pokój) jest możliwe wyłącznie po przekazaniu
Recepcji prawidłowo wypełnionego i własnoręcznie
podpisanego Dokumentu autoryzacyjnego umożliwiającego dokonywanie
zamówień kredytowych („rachunek na pokój”) na usługi towarzyszące
pobytowi Gościa. Wiąże się to z dokonaniem autoryzacji karty
kredytowej / płatniczej.

2. ZMIANA LUB ANULOWANIE REZERWACJI

a) zmiana rezerwacji
Chęć zmiany w dokonanej rezerwacji, Gość powinien zgłosić na piśmie
do siedziby ApartPark Baltichome S.C. z tym, że należy ją zgłosić nie
później niż na 30 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu.
Przy zachowaniu powyższego, ApartPark Baltichome S.C. rozpatrzy
proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Gościa na piśmie
W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa,
pozostaje ona w mocy. Istnieje możliwość anulowania rezerwacji,
jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i
udokumentowanych przez Gościa pisemnie.

b) warunki anulowania rezerwacji
– w przypadku anulacji do 30 dni przed terminem przyjazdu Gość ponosi
koszty wpłaconego zadatku
– przy anulacji poniżej 14 dni przed ustalonym terminem przyjazdu,
Gość ponosi koszty w wysokości 60 % wartości zamówienia
– przy anulacji w dniu przyjazdu lub przy braku anulacji, Gość
zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w rezerwowanym
terminie
– możliwość przeprowadzenia anulacji bez ponoszenia przez Gościa
obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji gdy Gość wskaże nowego Klienta na
ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Gość
otrzyma zwrot wpłaconego zadatku, z potrąceniem kosztów
operacyjnych w wysokości 150,00 PLN, nie wcześniej niż 7 dni po
zakończeniu wynajmu osoby wskazanej.
– w każdym przypadku anulacja zostanie potwierdzona przez B.H. na
piśmie.

c) skrócenie pobytu
Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a
zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas
pobytu.

d) dane osobowe
W trakcie dokonywania Rezerwacji Pakietu przez firmę Baltic Home Rezerwujący
wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie
danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu
umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów
marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o
ochronie danych osobowych.

3. DODATKOWE INFORMACJE

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 17.00, a kończy się o godzinie
11.00. “Check in” możliwy jest do godziny 23.00.
Podane w cenniku ceny są cenami brutto.
ApartPark Baltichome zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz
stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i
długich weekendów.

Cena pokoju zawiera (poza określonymi pakietami):
– nocleg;
– śniadanie w formie bufetu;
– możliwość korzystania z bezprzewodowego Internetu na całym obiekcie
apartamentowym.

Cena nie zawiera
– opłaty klimatycznej (4,80 PLN za dobę za osobę);
– ewentualnego wynajmu parkingu na zewnątrz/w garażu;
– obiadu()
– kolacji ();
– obiadokolacji ().

Dzieci do 4 lat
pobyt w apartamencie, obiad, kolacja i obiadokolacja: bezpłatnie.

Dzieci 4-12 lat
pobyt w apartamencie (w pokoju rodziców) 30% ceny.
Dostawka dostępna tylko w Apartamentach dwuosobowych.

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu obiektu
ApartPark oraz polityki prywatności.